مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه admin-A-10-1-98-7a68ab0-1

فراوانی وقوع سایت منبع شکل 2. توزیع گونه مـورد مطالعه برروی هر یک از متغیرهای زیست جغرافیـایی (خطهای مشکی) میتواند از توزیع مجموعه سلولهای منطقه مورد مطالعه (نوار خاکستری) در خصوص آن متغیر زیست جغرافیایی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله admin-A-10-1-95-e691d70-1

ns: عدم اختلاف معنیداری جدول 2. نتایج تجزیه واریانس ضریب کربن محاسباتی زیستتوده زیرزمینیP. euramericana 488 نهالهای صنوبرسطح معنیداری F منبع تغییرات0/62 ns 0/48 ضریب کربن محاسباتیns: عدم اختلاف معنیداری جدول 3. نتایج آزمون t Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله admin-A-10-1-96-74ca625-1

۸۲ شکل 1. موقعیت منطقه مورد بررسی و تصویر ماهوارهای منطقهتیپ در محدوده منطقه مورد مطالعه بـرای اعتبـار سـنجی مـدلتهیه شد (18). سپس، اطلاعات مربوط به هر یک از نمونههـا ازنقشههای عوامـل فیزیـوگرافی اسـتخراج شـدند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه admin-A-10-1-80-d07425a-1

نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی آذر و دی 5931، دوره 1، شماره 1 05058-DOI: 10.21859/jne بررسی رابطه بین مهارتهای تفکر با خلاقیت دانشجویان حمید رحیمی 1،*، هما سادات افتخار 2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده Read more…

By 92, ago