برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله admin-A-10-1-94-5d9cd02-1

مدلسازی مکسنت (Maxent)مـــدلســـازی توزیـــع گونـــههـــای انتخـــاب شـــده بـــااســــ تفاده از نــــ رمافــــ زار Maxent (نســــــخه 3.3.3)(http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/) ص ورت *درصد واریانسگرفت. هفتاد و پنج درصد از دادههای حضـور هـر گونـه بـرایتهیه مدل (model training) و 25% Read more…